ایلیا امینی

شناگر

دارای مقام قهرمانی زیر 12 سال منطقه 5 تهران

امیرعلی عرب

عضو

شناگر - دارای مدال قهرمانی خردسالان استان تهران

فتح الله ممی وند

عضو

ناجی - مربی درجه دو

پرهام زنگنه

عضو

شناگر - قهرمان خردسالان منطقه 5 تهران

پارسا صادقی

عضو

شناگر - قهرمان خردسالان منطقه 5 تهران

علیرضا صراف رضایی

عضو

شناگر - قهرمان زیر 12سال تهران

امیر اسدی

عضو

ناجی - مربی درجه سه

علی صفایی

عضو

ناجی - مربی درجه دو

وحید حسن بیگی

عضو

سر ناجی - مربی درجه یک بین المللی