گروه و کار گروهی
گروه عبارت است از دو یا چند نفر که به هم وابسته و با تعامل بر یکدیگر تاثیر می گذارند. هنجارها و نقش ها نوع رفتارهای اعضای گروه را تعیین می کنند. هنجارها قواعد و قوانینی هستند که افراد گروه به شکل غیر مستقیم برای رفتارهایشان پذیرفته اند. هنجارها تا حدودی اعضای گروه را محدود می کنند ولی اعضای گروه از نظم حاصل سود می برند. بر اساس تقسیم مسولیت ها و عوامل ش .......