غار دانیال
غار دانيال در فاصله دو كيلومتری از دهي به همين نام ( دانيال) از توابع شهرستان سلمان شهر (متل قو) استان مازندران است. راه دسترسي به اين غار جاده اصلي ده دانيال است كه از مركز شهر متل قو به سمت جنگل پيش مي‌رود و بعد از گذشتن از ده خاكي مي‌شود. در ادامه مسير به صورت راهپيمايي در كنار رودخانه اصلي است كه تقريبا تا دهانه غار 30 دقيقه راهپيمايي دارد و در قسمتي .......