سگ - گرگ - گرگی
سگ: زیرگونهٔ اهلی گرگها و نخستین جانوری است که به دست انسان اهلی شد. متنوع‌ترین حیوان زمین و صدها نژاد هستند. نقش‌های مختلفی را در جوامع انسانی بر عهده گرفته‌اند. برای شکار، گله‌داری، بارکشی، محافظت، کمک نظامی و اشخاص دچار ناتوانی استفاده می شوند. در بعضی فرهنگ‌ها از آن به عنوان یک منبع غذایی هم استفاده شده‌است. تفاوت‌های ظاهری قابل توجهی با یکدیگر دارن .......