دوچرخه سواری
دوچرخه سواری در کوهستان بسیار برای ورزشکاران حائز اهمیت می باشد در این روش باید ورزشهای بدنسازی پیشرفته ای انجام شود. .......