گروه آریامهر

با آغاز سال 1390 بمنظور انجام فعالیت های متنوع، ورزشهای مهیج و با نشاط ایجاد گردید.