گروه آریامهر
با آغاز سال 1390 بمنظور انجام فعالیت های متنوع، ورزشهای مهیج و با نشاط ایجاد گردید. .......